Informacje publiczne, które Spółka nie może udostępnić niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, informacje niepublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PGG S.A. lub portalu danych, udzielane są na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacje zostaną udostępnione, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej informacja ta może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia, nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w ww. powiadomieniu, Spółka wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej Spółka, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Wówczas Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku.

Decyzja odmowna i środki odwoławcze
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Spółki.
Po wyczerpaniu ww. środka zaskarżenia bądź z pominięciem niniejszego środka zaskarżenia, od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zaskarżenie następuje w trybie wynikającym z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem organu (tj. Spółki PGG S.A.), którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Miejsce składania wniosków
Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej“
lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Centrali PGG/ Oddziale/ Zakładzie w godz. 7.00 – 14.00.
Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: bip@pgg.plLista załączników:

podmiot udostępniający
Polska Grupa Górnicza S.A.
osoba, która odpowiada za treść informacji
Rafał Patyk
osoba, która wytworzyła/przygotowała informację
Agnieszka Demska-Furgał
data wytworzenia informacji
2024-02-26 10:13:06
osoba, która wprowadziła/udostępniła informację w BIP
Piotr Strycharski
data udostępnienia informacji
2024-03-16 09:13:08
data ostatniej modyfikacji informacji
2024-03-16 09:13:08