Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności serwisu BIP PGG S.A.

Polska Grupa Górnicza S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP PGG S.A. opublikowanej pod adresem https://bip.pgg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, nie są zgodne ze standardem dostępności,
 • brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych ze standardem,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PGG S.A.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Udogodnienia

 • dedykowany kontrast dla dostępności,
 • strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • obecność widocznego focus'a podczas sterowania klawiaturą,
 • strona internetowa skaluję się do szerokości okna wyświetlacza,
 • elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Demska-Furgał. Kontaktować można się poprzez adres  bip@pgg.pl, a także dzwoniąc na numer telefonu 32 757 21 98.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. PGG S.A. powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe PGG S.A. niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, PGG S.A. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy PGG S.A. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna kompleksu obiektów administracyjnych zlokalizowanych w Katowicach  przy ul. Powstańców 28 (budynek A) i ul. Powstańców 30 (budynek główny, budynek B  wraz  garażem podziemnym).


 • Skład kompleksu:
  • budynek główny,
  • budynek A,
  • budynek B,
  • garaż podziemny.
 • Budynek główny:
  • dojście do budynku głównego: od ulicy Powstańców,
  • jedno wejście,
  • budynek B,
  • od strony parkingu służbowego wejście awaryjne z poziomu parkingu do poziomu przyziemia budynku,
  • bez dostosowania dla wjazdu osób niepełnosprawnych,
  • ilość schodów od poziomu parkingu do poziomu sieni: 7 schodów,
  • ilość schodów w sieni: 4 schody,
  • recepcja (portiernia) z lewej strony sieni wejściowej,
  • komunikacja językowa obsługi portierni tylko w języku polskim,
  • dla osób niepełnosprawnych jedynie swobodny przejazd po korytarzach wewnątrz,
  • brak wind oraz podjazdów umożliwiających osobom niepełnosprawnym wjazd do budynku oraz komunikację pomiędzy piętrami w budynku,
  • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • parking przed budynkiem użytkowany na zwykłych warunkach (bez wyznaczenia miejsc dla niepełnosprawnych).
 • Budynek A:
  • dojście do budynku głównego: od ulicy Powstańców,
  • jedno wejście,
  • od strony parkingu służbowego wejście awaryjne z poziomu parkingu do poziomu parteru budynku poprzez metalową kładkę,
  • brak parkingu przed budynkiem (parking wspólny z budynkiem głównym),
  • obiekt bez dostosowania dla wjazdu osób niepełnosprawnych,
  • ilość schodów od poziomu parkingu: 6 sztuk,
  • ilość schodów w sieni: 4 schody,
  • recepcja (portiernia) – wspólna z budynkiem głównym,
  • komunikacja językowa obsługi portierni tylko w języku polskim,
  • dla osób niepełnosprawnych jedynie możliwy swobodny przejazd po korytarzach (z ograniczeniem szerokości wózka),
  • budynek wyposażony w windę od poziomu parteru na ostanią kondygnację umożliwiającą osobom niepełnosprawnym komunikację pomiędzy piętrami budynku,
  • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek B wraz z garażem:
  • skomunikowanie przez dojście do budynku głównego oraz wejście główne do budynku: od ulicy Powstańców przez budynek główny (wejście przez sień budynku głównego),
  • dodatkowe wejście do budynku od strony parkingu służbowego do sieni wewnętrznej,
  • ilość schodów w sieni: 3 schody,
  • wjazd od strony parkingu służbowego do garażu podziemnego,
  • parking dla samochodów służbowych na zapleczu budynków (bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych),
  • recepcja (portiernia) – wspólna z budynkiem głównym,
  • komunikacja językowa obsługi portierni tylko w języku polskim,
  • dla osób niepełnosprawnych jedynie swobodny przejazd po korytarzach (utrudniony dojazd pojazdów osób niepełnosprawnych do windy),
  • budynek wyposażony w windę od poziomu przyziemia na ostatnią kondygnację umożliwiający osobom niepełnosprawnym komunikację pomiędzy piętrami budynku,
  • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • parking wspólny dla budynku głównego użytkowany na zwykłych warunkach.
 • Obiekty siedziby Polskiej Grupy Górniczej S.A. objęte są obowiązkową ochroną. Organizacja ochrony, w tym organizacja ochrony obiektów, osób i mienia jest realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy oraz innymi przepisami, a szczególnie z obowiązującym Planem Ochrony uzgodnionym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 • Jednym z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa fizycznego jest rejestrowanie osób wchodzących i przebywających na terenie siedziby Spółki. Wejście osób na teren obiektów chronionych odbywa się na podstawie przepustek, po wcześniejszej weryfikacji tożsamożci oraz możliwe jest w oparciu o zgłoszenie dokonane przez komórkę organizacyjną. Zgłoszenia dokonuje pracownik przyjmujący interesariusza. Zgłaszający powinien ponadto znać: imię i nazwisko, cel pobytu oraz wskazać osobę nadzorującą pobyt na terenie obiektu.
 • Osoby wchodzące oraz przebywające na terenie obiektów siedziby Spółki zobowiązane są do przestrzegania zasad w szczególności poprzez stosowanie się do poleceń pracowników Spółki nadzorujących ich pobyt na terenie obiektu oraz poleceń pracowników Ochrony oraz Pionu Bezpieczeństwa.
 • Pracownikom Ochrony w czasie wykonywania przez nich zadań związanych z ochroną obiektów Spółki przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, w tym ustalania uprawnień do przebywania na terenie obiektów chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 • Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych. Ze względów bezpieczeństwa ruch na terenie Spółki ograniczony jest do niezbędnego minimum. Zaleca się aby interesariusze Polskiej Grupy Górniczej S.A. załatwiali wszekie sprawy w pierwszej kolejności drogą elektrniczną lub telefoniczną. W szczególnych przypadkach gdzie załatwienie sprawy wymaga osobistego kontaktu wizyta w siedzibie Spółki jest możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.
 • W sytuacji kiedy interesariuszem będzie osoba niepełnosprawna pracownik merytoryczny, w miarę dostępnych możliwości, zapewni minimalizację barier (np. poprzez zapewnienie kontaktu z tą osobą na parterze w pobliżu wejścia głównego, bez konieczności poruszania się pomiędzy kondygnacjami).
 • Do budynku głównego (przeznaczonego jako wejście dla interesariuszy) prowadzi brukowane wejście od ulicy Powstańców. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne w liczbie 7, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek główny nie jest budynkiem parterowym, składa się z kilku kondygnacji, do których prowadzą schody.
 • Przed budynkiem głównym znajduje się parking (wspólny z budynkiem głównym) nie posiadający wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ochrona budynku jest jednak w stanie po wcześniejszej informacji zarezerwować 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, która będzie chciała załatwić sprawę w siedzibie Spółki.
 • W pobliżu budynku głównego znajduje się przejście dla pieszych.
 • Nawierzchnie ciągów pieszych przed wejściem głównym oraz pochylnia są utwardzone kostką.
 • Po wejściu do budynku głównego znajduje się przedsionek, w którym są 4 schody, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, klient może skorzystać z dzwonka w celu przywołania pracownika.
 • Recepcja (portiernia) zlokalizowana jest po lewej stronie przedsionku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. Osoba na wózku może jednak przejechać dalej przez drzwi znajdujące się tuż obok bramek. Komunikacja językowa obsługi portierni odbywa się tylko w języku polskim.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Główne korytarze wewnątrz budynku zapewniają swobodny przejazd osobom niepełnosprawnym na wózkach (z ograniczeniem szerokości wózka).
 • Na parterze znajduje się sala konferencyjna mogąca służyć spotkaniom z osobami niepełnosprawnymi celem uniknięcia barier przy poruszaniu dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku głównym funkcjonuje winda od poziomu 1 na ostatnią kondygnację umożlwiająca osobom niepełnosprawnym komunikację pomiędzy piętrami budynku (z ograniczeniem szerokości wózka). Brak podjazdu umożliwiającego dostanie się niepełnosprawnych na poziom 1. Windy wyposażone są w dzwonek (kontakt bezpośrednio z ochroną).
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownik ochrony zapewnia opiekę oraz możliwość korzystania z urządzeń technicznych (winda, toalety) znajdujących się w budynku celem bezpiecznego poruszania się osoby niepełnosprawnej na obiekcie, a także służy pomocą w orientacji po obiekcie.
 • W budynkach siedziby nie ma podnośników, platform, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.
 • Wokół budynku brak bezpłatnych, ogólnodostępnych miejsc parkingowych.